Váš specialista na slaboproudé
a zabezpečovací technologie

MoviWall

Systém Moviwall slouží k perimetrickému střežení objektů. Systém je založen na principu analýzy infračerveného spektra detekujícího pohyb živého objektu mezi dvěma sloupy. Prostor je sledován v plné výšce tzn. od paty detekčního sloupu až po jeho vrcholovou část. Detekována je přitom výška narušitele, výška narušitele od země (zda je objekt spojen se zemí) a jeho vzdálenost od sloupu (triangulace), což v konečném důsledku sníží počet planých poplachů způsobených ptáky a zvířaty. Na rozdíl od běžných infrazávor sledujících prostor pouze v definované šířce vymezené rozměry detektoru, systém MoviWall sleduje pomocí systému zrcadel v až 1000 detekčních vrstvách.

Princip detekce výšky, výšky od země a vzdálenosti detekovaného zvířete od detekčního sloupu je zobrazen na obrázku níže.

 
Obr. Princip triangulace

Detekce osob

Každý jednotlivý paprsek dokáže svou dráhou změřit jednotlivé předměty. Triangulace umožňuje spolehlivě lokalizovat a změřit narušitele. Záznam o změřené výšce narušitele je přenesen na kontrolní grafický plán objektu a je určeno přesně místo narušení a směr pohybu narušitele – viz obrázek.

  
Obr. Princip detekce

Jednotlivé sledované úseky přitom na sebe bezprostředně navazují, čímž je ve finále zajištěn celý střežený prostor. Pokud je prostor mezi sloupy narušen ve větší, než předem definované výšce objektu je vyhlášen poplach a detekovaný objekt je zaznamenán případnou integrovanou kamerou. V detekčním sloupu mohou být umístěny dvě kamery, jedna slouží ke sledování blízkých objektů a má nižší vertikální úhel a širší úhel záběru a druhá slouží ke sledování objektů vzdálenějších, přičemž vzdálenost mezi detekčními sloupy je maximálně 200m. V praxi se detekční sloupy montují na vzdálenost kratší, aby byla zajištěna plná funkčnost i za mlhy a hustého sněžení (MoviWall bezpečně pracuje do trojnásobné vzdálenosti viditelnosti – vidím-li v mlze pouze na 60m, tak MoviWall bude pracovat na vzdálenost 180m).

Adaptace k nerovným povrchům

Hodnoty pro nastavení detekce jednotlivých sloupů lze pohodlně nastavit prostřednictvím web stránky (tenkého klienta) pohodlně přímo z místa obsluhy. Systém využívá vlastní monitoring a kalibraci systému, z čehož přesně určí výšku terénní nerovnosti mezi dvěma sloupy, ze které pak počítá výšku detekovaného objektu nad povrchem (viz obrázek níže).

 
Obr. Adaptace na nerovné poruchy

Adaptace na environmentální rozdíly

Pokud dojde k narušení dolních svazků paprsků u množiny detekčních linií MoviWall, tak může být tato situace řídicím systémem vyhodnocena, jako změna prostředí a operátor má možnost tento nový stav potvrdit a střežit tak perimetr i nadále bez nutnosti systém znovu kalibrovat.

 
Obr. Adaptace na globální změny (rostoucí tráva, padlý sníh)

Pasivní detekční sloupy:

Pro úsporu nákladů je možno na koncových bodech či v rozích menších objektů (maximální vzdálenost 100 metrů) s úspěchem využít pasivní sloupky, které jsou opatřeny odraznou plochou a tvoří protistranu detekčnímu sloupu. K těmto sloupům není potřeba vést žádnou kabeláž (tedy ani silovou ani datovou) a dochází tak k výrazným úsporám nejen na detekčních sloupech, ale rovněž i k úsporám na výkopových pracích a použité kabeláži.

Přídavné kamery

Přímo do tělesa detekčního sloupu je možno namontovat dvě kamery ke sledování prostoru monitorovaného detekčním sloupem, přičemž je možný záznam trvalý, nebo záznam v definované délce v případě narušení hlídané zóny. Podle vzdálenosti mezi narušitelem a detekčním sloupkem, MoviWall automaticky přepíná kamery na potřebný úhel pohledu. Jedna z kamer má nízký elevační úhel a široký záběr - tato kamera sleduje blízké objekty, čímž současně eliminuje mrtvý úhel. Druhá kamera je vybavena teleobjektivem a slouží ke sledování na velké vzdálenosti. Na následujících obrázcích jsou zakresleny vertikální a horizontální pozorovací úhly vestavěných kamer.

 
Obr. Osazení sloupku MoviWall přídavnými kamerami

Monitoring zarovnání + korekce (lokální a vzdálené)

Jelikož v průběhu provozu perimetrického systému dochází k pohybu detekčních sloupů (náklon, sedání podkladu apod.) je třeba provádět korekce tohoto pohybu. Systém Moviwall má v rámci servisních funkcí systém, který provádí korekci tohoto pohybu a v rámci přednastavených hodnot toleruje pohyb v předem vymezené oblasti.

 
Obr. Autokalibrace

Na prvním obrázku (zeleně orámovaném) je definováno prvotní zarovnání, na druhém je červeně orámována oblast, kam až se může teoreticky posunout odrazná plocha protějšího sloupu. Pokud dojde k překročení vymezené oblasti je uživatel upozorněn na tuto skutečnost a je mu umožněno na základě prověření stavu na místě instalace sloupu (posun základu, sedání zeminy apod.) provést nové zarovnání a vymezit novou toleranční oblast.

Řídicí systém Visio-Space

Systém umožňuje nastavení prahové hodnoty alarmu také přes web stránku.

Uživatel může vzdáleně upravovat různé hodnoty detekce:
Např.

 • Minimální velikost narušujícího objektu
 • Minimální časová doba narušení pro vyvolání poplachu
 
Obr. Webový klient s konfigurací MoviWall

Je-li detekován objekt s výškou větší, než je stanovený limit, po dobu delší, než je stanoveno dochází k vyvolání alarmu a případné aktivaci kamer (pokud je jimi systém vybaven) v detekčním sloupu. Obraz z kamer je přenesen na operátorský pult a zobrazen na kontrolním monitoru. Jako jeden z parametrů systému je možnost určit směr pohybu osoby, který bude považován za narušení. Pokud se bude pohybovat osoba opačným směrem (například bude opouštět objekt) nebude vyvolán poplach.

 
Obr. Na přiloženém obrázku je vidět, že k narušení došlo objektem vysokým 40 cm ve směru na parkoviště.

Parametry a výhody systému

 • Detekce, jistota a spolehlivost - více než 500 analyzačních vrstev vytváří detekční zeď, aktivní video detekce založená na známé kontrastní šabloně
 • Přesnost a spolehlivost detekce díky měření:
  • Velikosti narušitele
  • Výšky narušitele od země
  • Vzdálenosti narušitele od sloupku
 • Velké detekční vzdálenosti - 100 nebo 200 metrů, (v závislosti na technologii detekčního sloupu aktivní - pasivní)
 • Velmi odolné proti mlze (Moviwall viditelnost je zhruba 2x větší než běžná viditelnost)
 • Různé detekční výšky (2 nebo 3 metry)
 • Vestavěná IP-based technologie vylučující falešné poplachy
 • Systém lze osadit kamerou
  • Vestavěná kamera eliminuje falešné poplachy
  • Stabilní obraz díky dvojitému krytí, které chrání před větrem a otřesy
 • Jedinečné grafické rozhraní
  • Místní nebo vzdálené ovládání
  • Zobrazí na mapě velikost a polohu narušitelů
  • Minimalizace falešných poplachů narušitelů menších rozměrů (dle nastavení)

Lze rozšířit o automatické potvrzení poplachu obrazem.